alles in LIMBURG LIMBURG Heeft De Toekomst

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
(I) consumenten & (II) bedrijven

 
(I) ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN AllesinLIMBURG

1. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten
 
Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van SWITCH. Ondernemer bepaalt zelf of deze het systeem activeert. Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices) en een persoonlijk SWITCH-account opent. Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het SWITCH-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch AllesinLIMBURG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.

2. Aansprakelijkheid getoonde bedrijfsgegevens, producten, diensten,  aanbiedingen, advertenties en evenementen.
 
ALLESINLIMBURG is nimmer aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor de juistheid van de informatie die door de Ondernemer wordt ingevoerd dan wel wordt gecommuniceerd op de diverse platforms van ALLESINLIMBURG. Derhalve kan Consument  nimmer financiële schade verhalen bij ALLESINLIMBURG (net zo min als deze dat kan doen bij Google. Ook dit bedrijf is niet aansprakelijk over hetgeen derden via het platform communiceren). Wel staat het de Consument vrij te reageren indien men informatie aantreft die indruist tegen de waarde en normen zoals we die met z’n allen hanteren / met elkaar hebben afgesproken. De bedoelde informatie wordt van het platform / de platforms verwijderd.
 
ALLESINLIMBURG is een verzamelplatform voor Ondernemers die willen communiceren met consumenten dan wel collega ondernemers. Op de juistheid van de ingevoerde informatie heeft ALLESINLIMBURG geen invloed en wil ook geen invloed hier op hebben. De ondernemer is zelf aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de gegevens die deze communiceert met consumenten dan wel collega ondernemers. Indien er oneindigheid is over prijzen dan wel de aanwezigheid dan wel de beschikbaarheid of levering van bedrijfsgegevens / goederen / diensten / evenementen, dient de Consument dit bij de betreffende ondernemer aan te kaarten. Eventuele geleden schade verhaalt Consument op de aanbieder/ondernemer.


(II) ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN ALLESINLIMBURG/SWITCH

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ALLESINLIMBURG en Ondernemers.
 
0. Definities
1. Toepassing
2. Intellectuele eigendomsrechten 
3.  Registratie & berichten
4. Leveringstermijnen 
5. Prijs en betaling 
6. Duur van de overeenkomst 
7. Beëindiging van overeenkomst 

8. Aansprakelijkheid 
9. Aangeleverde data 
10. Gratis 
11. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten
12. Reclames 
13. Persoonsgegevens
14. Toepasselijk recht en geschillen 
15. Slotwoord 
 
0. Definities

a. Local Media Groep / SWITCH
De te Heibloem aan de Asbroek 11a, 6089 NA gevestigde Vennootschap onder Firma met beperkte aansprakelijkheid, hierna te noemen “ALLESINLIMBURG”.
 
b. Ondernemer
Alle ondernemers die voor eigen rekening en risico gebruik maken van de dienstverlening van ALLESINLIMBURG waaronder de all-in-one marketingtool SWITCH, hierna te noemen “Ondernemer”.
 
c. Sites
Dit zijn de lokale, provinciale en nationale websites die LMG ondernemers om niet ter beschikking stelt en waarvan ondernemers en andere aanbieders voor eigen rekening en risico gebruik maken om hun bedrijf of organisatie (profit- en non profit), producten, diensten, projecten, evenementen en aanbiedingen te tonen aan hun doelgroep, collega ondernemers en consumenten. Hierna te noemen “Site”.
 
d. Berichten
Dit zijn alle items / content die ondernemers en organisaties voor eigen rekening en risico plaatsen op de Sites om onder de aandacht te komen van de doelgroep, collega ondernemer en consumenten. Hierna te noemen “Berichten”.
 
1. Toepassinga.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten / abonnementen die Local Media Group (hierna te noemen ALLESINLIMBURG) sluit met Ondernemers (hierna te noemen: Ondernemer), en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. b.  Behalve wanneer ALLESINLIMBURG Ondernemer schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van ALLESINLIMBURG als inspanningsverplichtingen. ALLESINLIMBURG zal die zo goed mogelijk uitvoeren. c.  ALLESINLIMBURG zal met alle informatie die zij van Ondernemer ontvangt vertrouwelijk omgaan. 
2. Intellectuele eigendomsrechten 


a.  Het intellectuele eigendomsrecht van de SWITCH-module berust bij Local Media Group (LMG). Ondernemer mag het programma / online marketingpakket gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen zelf gebruiken. Het overdragen van het programma / pakket aan derden is niet toegestaan zonder goedkeuring van LMG. b.  Het is Ondernemer niet toegestaan de SWITCH-module / online marketingpakket in beheer en/of gebruik te geven aan of te nemen van een derde, daaronder begrepen hosting, timesharing of outsourcing. Onder derde wordt tevens verstaan een aan LMG / ALLESINLIMBURG gelieerde onderneming. c.  Overdracht van de SWITCH-module / online marketingpakket kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALLESINLIMBURG. Betalingen door derden zonder toestemming het programma / online marketingpakket te gebruiken, leidt nimmer tot een geldige overeenkomst. d.  Indien een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van de SWITCH-module / online marketingpakket bij hem ligt en Ondernemer daarvan aantoonbare schade ondervind, zal ALLESINLIMBURG Ondernemer compenseren zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. Een voorwaarde daarvoor is wel, dat Ondernemer ALLESINLIMBURG hierover zo spoedig mogelijk informeert, zijn medewerking verleent aan het onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan ALLESINLIMBURG. 

 
3.  Registratie & berichten
 
a.  ALLESINLIMBURG heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. ALLESINLIMBURG aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
 
b.  De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. ALLESINLIMBURG garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
 
c.  De informatie op de Site kan op ieder door ALLESINLIMBURG gewenst moment worden gewijzigd dan wel verwijderd.
 
d.  ALLESINLIMBURG draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de Site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat ALLESINLIMBURG is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat ALLESINLIMBURG de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
 
e.  De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLESINLIMBURG. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de Site is niet toegestaan en strafbaar.
 
f.  ALLESINLIMBURG draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de Site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
 
g.  In Berichten geposte informatie op de Site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de Site worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door ALLESINLIMBURG wordt onderschreven. ALLESINLIMBURG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de Site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal ALLESINLIMBURG vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal ALLESINLIMBURG de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
 
h.  Na het plaatsen van Berichten op de Site heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. ALLESINLIMBURG controleert geen Berichten maar behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met dit artikel. ALLESINLIMBURG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.
Mede in het licht van dit artikel wordt het gebruikers van de Site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de Site opgenomen bedrijf eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende bedrijf voor het verifiëren van de op de Site gepubliceerde gegevens.
 


4. Leveringstermijnen 


Na aanmelding via de website van ALLESINLIMBURG beschikt Ondernemer direct over de SWITCH-module. Ondernemer gaat na aanmelding akkoord met de betalingsvoorwaarden die inhouden dat er betaald wordt middels een jaarlijkse automatische incasso. Het staat Ondernemer vrij om tijdens de abonnementsperiode op elk gewenst moment het gekozen pakket te downgraden dan wel te upgraden. Het nieuwe abonnementsbedrag wordt bij de eerstvolgende betaaltermijn aangepast aan het gekozen pakket. Afhankelijk van het gekozen pakket kan dit bedrag hoger of lager zijn. 
Er worden geen geldbedragen gerestitueerd indien men tijdens de maand of jaar het abonnement stopzet dan wel kiest voor een goedkoper abonnement.5. Prijs en betaling 


a.  Ondernemer heeft de keuze uit een aantal online marketingpakketten waarop men zich kan abonneren. Afhankelijk van de gemaakte keuze gaat Ondernemer akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van het bedrag dat gekoppeld is aan het gekozen pakket. Het eerste bedrag wordt kort na aanmelding van de bankrekening afgeschreven. Indien Ondernemer niet voldoende saldo op de bankrekening heeft staan waardoor de incasso door de bank geweigerd wordt, krijgt Ondernemer nog twee keer een herinnering waarna bij niet betaling aan het einde van de termijn van de tweede herinnering, Ondernemer definitief door ALLESINLIMBURG verwijderd wordt van het platform. Het abonnementsgeld alsook alle kosten die worden gemaakt voor de vordering van het abonnementsgeld worden verhaald op Ondernemer. b.  Ondernemer kan rekenen op een goede telefonische uitleg over de werking van de SWITCH-module / online marketingpakket indien deze in contact treed met ALLESINLIMBURG. In de prijs van het abonnement is niet inbegrepen persoonlijk advies op locatie. Indien Ondernemer er op staat om advies op locatie te willen, dan dient deze hiervoor het geldende uurtarief te betalen. Indien andere partijen dan ALLESINLIMBURG zich toeleggen op en zich bekwamen in de werking van de SWITCH-module / online marketingpakket en dit voor eigen rekening en risico aanbieden aan Ondernemer, zal Ondernemer zelf daarover prijsafspraken dienen te maken met de aanbieder van deze dienst. De aanbieder van deze dienst zal deze dienstverlening zelf factureren aan Ondernemer. ALLESINLIMBURG is op generlei wijze aansprakelijk voor de afspraken die Ondernemer en aanbieder onderling maken dan wel afspreken over de gewenste en daarna geleverde dienstverlening en de prijs die men onderling heeft afgesproken. 
 
c.  Er wordt bij beëindiging van het abonnement geen bedrag gerestitueerd. Ondernemer wordt geacht pas het abonnement te beëindigen voordat de periode van de abonnementsperiode (een jaar) is beëindigd. Het staat de Ondernemer vrij om er toch voor te kiezen het abonnement te beëindigen. Het account wordt dan direct verwijderd.
6. Duur van de overeenkomst 


a.  Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, wordt het gebruiksrecht van de SWITCH-module / online marketingpakket voor onbepaalde tijd verstrekt. Beiden partijen kunnen de overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde dan wel ingehouden abonnementsgelden. 
 
b.  ALLESINLIMBURG heeft het recht de tarieven jaarlijks te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS. De nieuwe geïndexeerde bedragen worden telkens per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. Het staat de Ondernemer vrij om er voor te kiezen het abonnement binnen 30 dagen te beëindigen. 

Het volledige betaalde bedrag wordt in dit geval teruggestort.


7. Beëindiging van overeenkomst a.  ALLESINLIMBURG heeft het recht om overeenkomsten door opzegging of ontbinding te beëindigen, indien Ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt en indien surseance van betaling of het faillissement van Ondernemer wordt aangevraagd. b.  ALLESINLIMBURG informeert Ondernemer direct over een ophanden zijnde faillissement; minimaal via een persbericht en een mededeling op haar website en Ondernemersportal. De overeenkomst met Ondernemer wordt op de faillissementsdatum beëindigd. Ondernemer heeft minimaal recht op de laatste back-up van zijn eigen data met de door hem/haar verzamelde Klantgegevens. Middels een Excel export- of migratiebestand kan Ondernemer dit bestand via de SWITCH-module zelf downloaden. 
8. Aansprakelijkheid 


a.  Ondanks dat ALLESINLIMBURG grote zorg besteedt aan een juiste werking van haar SWITCH-module / online marketingpakketten en een correcte uitvoering van haar dienstverlening, kunnen er, gezien de complexiteit van de SWITCH-module / online marketingpakketten en de specifieke dienstverlening van ALLESINLIMBURG, dingen verkeerd gaan die voor Ondernemer tot schade leiden. ALLESINLIMBURG heeft zich tegen het risico van bepaalde vormen van schade verzekerd. Er wordt pas overgegaan tot uitbetaling indien de gebeurtenis daadwerkelijk verzekerd is. Indien de gebeurtenis verzekerd is, is de aansprakelijkheid van ALLESINLIMBURG beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Anderzijds is de schade die wordt uitgekeerd nooit hoger dan één keer de kostprijs van het jaarabonnement (de hoogte van de uitkering is afhankelijk van het gekozen abonnement). b.  Wanneer er sprake is van een niet door een verzekering gedekt risico, moet de aansprakelijkheid in een redelijke verhouding staan tot de tegenprestatie die ALLESINLIMBURG van Ondernemer ontvangt. De aansprakelijkheid van ALLESINLIMBURG zal per gebeurtenis in geen geval hoger zijn dan de kosten van het abonnement van één jaar (afhankelijk van het abonnement). Indien er sprake is van een serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak zal het samengesteld risico nooit hoger zijn dan de kosten van 1 x het gekozen en afgesloten jaarabonnement. Met betrekking tot het leveren van diensten kan ALLESINLIMBURG slechts aansprakelijk worden gesteld voor de prijs die ALLESINLIMBURG zelf met Ondernemer is overeengekomen voor de levering van deze diensten. 


c.  ALLESINLIMBURG is niet gehouden verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of onderhoudsdiensten te verlenen in verband met fouten en/of onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen aan ALLESINLIMBURG, waaronder begrepen fouten en/of onvolkomenheden ontstaan als gevolg van aanpassingen aan de SWITCH-module / software. d.  ALLESINLIMBURG kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn genoemd in het eerste lid geen beroep doen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de medewerkers van ALLESINLIMBURG. e.  ALLESINLIMBURG en Ondernemer zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: overmacht van toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door Ondernemer aan ALLESINLIMBURG zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen bij providers waardoor het dataverkeer en/of internetverbindingen niet meer werken of onvoldoende werken. Ook is ALLESINLIMBURG niet aansprakelijk indien de oorzaak van overmacht niet te wijten is aan ALLESINLIMBURG dan wel Ondernemer zelf. 
9. Aangeleverde data 


a.  Alle door Ondernemer aangeleverde data blijven eigendom van Ondernemer. Het is ALLESINLIMBURG niet toegestaan de door Ondernemer aangeleverde klantgegevens -waaronder emailadressen- ter beschikking te stellen aan overige ondernemers dan wel ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze data. Ondernemer is er zich wel van bewust dat aangeleverde klantgegevens door ALLESINLIMBURG gebruikt worden om te kunnen communiceren met deze klanten, ook na de beëindiging van de overeenkomst / abonnement blijft ALLESINLIMBURG gebruik maken van deze klantgegevens omdat deze klanten/consumenten inmiddels ook klant zijn van ALLESINLIMBURG vanwege het feit dat men zich geregistreerd voor het gebruik van het platform ALLESINLIMBURG. Na beëindiging van de samenwerking heeft Ondernemer recht op de laatste back-up van zijn eigen data / de door Ondernemer verzamelde Ondernemer/ consumentgegevens. ALLESINLIMBURG draagt zorg voor een Excel export- of migratiebestand. Data als foto’s en teksten worden uit de databank van ALLESINLIMBURG verwijderd. Maar ook na beëindiging van het abonnement geldt dat klantgegevens op generlei worden uitgewisseld met Ondernemers van ALLESINLIMBURG dan wel met derden. b.  ALLESINLIMBURG neemt zich de vrijheid om data die is toegevoegd in de SWITCH-module (bedrijfsgegevens, aanbiedingen, digitale etalage, menukaart, evenementen, projecten) aan te passen dan wel te verwijderen indien deze niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals Ondernemer en daarmee ALLESINLIMBURG met elkaar zijn overeengekomen dan wel provocerend en schokerend zijn voor de gebruikers van de platforms van ALLESINLIMBURG. E.e.a. om vervuiling van het platform ALLESINLIMBURG te voorkomen. 
10. Gratis 


Ondernemer / abonnee van ALLESINLIMBURG krijgt een eenvoudig e-mail / mailingprogramma waarmee men kan communiceren met de eigen klanten/consumenten. Daarbij krijgt Ondernemer indien deze dat wenst een eigen gratis responsive en interactieve website. 
De bedrijfsgegevens, producten, diensten, aanbiedingen, advertenties en evenementen van Ondernemer worden naast op ALLESINLIMBURG getoond ook getoond op de overige lokale en nationale platforms van LMG, met dien verstande dat er een link dient te zijn met de branche en/of lokaal gerelateerde platforms. Voor wat betreft de lokale platforms wordt Ondernemer alleen getoond indien zijn postcode deel uitmaakt van de postcodes van de lokale platforms. Op de nationale platforms als Byloca.nl, Vindhet.in, Bedrijventelefoonboek.nl, Yoobop.nl (webshops) en Mooos.nl (restaurants) wordt elke Ondernemer getoond.

11. Digitaal Klantenloyaliteitssysteem: Digitale Spaarpunten

Ondernemer kan gebruik maken van het Klantenloyaliteitssysteem van ALLESINLIMBURG. Ondernemer bepaalt zelf of deze het systeem activeert (eenmaal geactiveerd kan het niet meer ongedaan gemaakt worden vanwege de belangen van de klanten). Zodra het systeem wordt geactiveerd, zal Ondernemer zelf bepalen wanneer een spaarpunt wordt afgegeven en wat de waarde is van een spaarpunt. De ontvanger van deze spaarpunten kan uitsluitend deelnemen aan dit Klantenloyaliteitssysteem indien deze beschikt over een tablet of smartphone (hierna te noemen: mobile devices). Men kan hieraan geen rechten of plichten verbinden indien men niet beschikt over de benodigde mobile devices om de punten te kunnen incasseren. Met andere woorden. Geen mobile devices, geen punten.
Het aantal punten en het bedrag dat daarvoor staat kan uitsluitend worden ingewisseld bij het bedrijf waar men de punten ook heeft ontvangen. Het gespaarde bedrag kan men uitsluitend verrekenen met een nog te betalen dan wel openstaand bedrag. Via de mobile devices kan men precies zien waar men hoeveel punten heeft ontvangen en het bedrag dat daarvoor staat. Middels een QR-code worden de spaarpunten toegevoegd dan wel ervan gehaald.
Bij verlies van mobile devices, dan wel het stopzetten van het ALLESINLIMBURG-account, dan wel het niet meer bij de gegevens kunnen komen is Ondernemer noch ALLESINLIMBURG aansprakelijk voor het verlies van de punten dan wel de geleden schade.
 
12. Reclames 
 
a. Reclames en klachten, waaronder mede begrepen alle grieven met betrekking tot non-conformiteit omtrent verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, dienen binnen acht dagen na oplevering door Ondernemer schriftelijk aan ALLESINLIMBURG te worden gemeld, doch laten de betalingsverplichtingen van Ondernemer onverlet en creëren geen opschortingsbevoegdheid voor Ondernemer. 
 
b. Klachten met betrekking tot facturen van ALLESINLIMBURG, schorten de betalingsverplichting(en) van de Ondernemer niet op en creëren geen opschortingsbevoegdheid voor Ondernemer. 
 
c. Ondergeschikte en/of normaal geaccepteerde afwijkingen die technisch niet kunnen worden vermeden of die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn, zoals afwijkingen in kleur en grootte ten opzichte van eerder overlegde conceptwerken, kunnen geen aanleiding zijn voor het indienen van een klacht en zijn geen grond voor non-conformiteit.
 
13. Persoonsgegevens
 
Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld. 
 
a. Ondernemer is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van ALLESINLIMBURG ten behoeve van Ondernemer. 
b. Ondernemer vrijwaart ALLESINLIMBURG van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. 
 
c. Voor zover Ondernemer daartoe gerechtigd is, stemt Ondernemer uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van ALLESINLIMBURG voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor ALLESINLIMBURG. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer ALLESINLIMBURG hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 
 
d. ALLESINLIMBURG is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door ALLESINLIMBURG noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal Ondernemer vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Ondernemer in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van ALLESINLIMBURG.14. Toepasselijk recht en geschillen 


Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Ondernemer en ALLESINLIMBURG mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een door beide partijen goed bevonden mediator. Indien geschillen alsnog niet worden opgelost zal e.e.a. exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in Limburg, locatie Roermond of, indien Ondernemer gevestigd is in België, aan de rechtbank van Antwerpen. 
 
a. Indien de relatie tussen ALLESINLIMBURG en Ondernemer eindigt – om welke reden dan ook – blijven de algemene leveringsvoorwaarden de rechtsverhouding tussen ALLESINLIMBURG en Ondernemer beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. 
 
b. In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel van andere stukken, overeenkomsten daaronder begrepen, tussen ALLESINLIMBURG en Ondernemer door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden respectievelijk andere stukken onverminderd van kracht. kracht. Alsdan zullen ALLESINLIMBURG en Ondernemer zich inspannen de nietige, vernietigende of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietige of onverbindende bepalingen alsmede van deze algemene voorwaarden respectievelijk andere stukken in haar geheel. 
 
15. Slotwoord
 
Bedankt voor het lezen van de Algemene Voorwaarden van ALLESINLIMBURG. Wij hebben deze opgesteld ter bescherming van elkaars belangen, maar indien u toch een paar wijzigingen doorgevoerd zou willen hebben, omdat u vindt dat uw belang of dat van ons nog niet goed beschermd wordt, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt zodat wij deze nog beter schriftelijk kunnen verwoorden.
 
ALLESINLIMBURG / SWITCH
Asbroek 11a
6089 NA Heibloem
06-55794751
 
mail@localmediagroup.nl
www.localmediagroup.nl
www.allesinlimburg.nl
www.loginswitch.com 
 
KvK  60654791

(versie januari 2019)